نمایش اعشاری عددها

حجم فایل : 540.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا نمایش اعشاری عددها ریاضی ششم دبستان جلسه اول هر عدد اعشاری دو جزء دارد :

1- قسمت قبل از ممیز یا قسمت صحیح
2- قسمت بعد از ممیز یا قسمت اعشاری قسمت عدد اعشاری قسمت عدد صحیح می توانیم عدد های اعشاری را در جدول ارزش مکانی نمایش دهیم ده هزارم هزارم صدم دهم یکان دهگان 5 1 7 2 3 1 به رقم به حروف سیزده عدد صحیح و دو هزار و هفتصد و پانزده ده هزارم نکته : هر گاه یک عدد اعشاری در مضارب 10 ضرب شود ،ممیز به تعداد صفرها به سمت راست منتقل می شود نکته : هر گاه یک عدد اعشاری در مضارب 10 تقسیم شود ،ممیز به تعداد صفرها به سمت چپ منتقل می شود تبدیل عدد اعشاری به کسر : ابتدا ممیز را حذف کرده، عدد حاصل را در صورت می نویسیم ، سپس به تعداد رقم های بعد از ممیز جلوی یک در مخرج کسر ، صفر می گذاریم تبدیل کسر به اعشاری : ابتدا صورت کسر را نوشته و به تعداد صفرهای مخرج از سمت راست عدد ، رقم اعشاری را جدا کرده و ممیز می زنیم. برای تبدیل کسر به عدد اعشاری حتما باید مخرج کسر را به صورت یکی از مضرب های 10 بنویسیم.یعنی باید صورت و مخرج کسر را در عددی ثابت ضرب کنیم،تا مخرج کسر حاصل 1000،100،10،.........شود. نکته : صفر سمت راست عدد اعشاری که پس از آن رقم غیر از صفر دیگری نیامده باشد،خوانده نمی شود و تغییری در مقدار عدد ایجاد نمی کند ،مانند نمایش اعشاری با شکل عدد های اعشاری زیر را به صورت گسترده بنویسید. مقایسه کنید پایان...